Senin, 10 Oktober 2011

PUPULAN PIDARTA BASA BALI

BASA BALI MANGDA AJEG
Om Swastiastu
Inggih ida dane sareng sami, utamanipun :
Ibu guru sane dahat wangiang titiang
Punika taler para semeton pamilet sane tresna sihin titiang

Sedurung titiang nglantur matur, Ngiring sareng sami ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk pasuecan ida, iraga sareng sami prasida mapupul iriki, manggihin karahayuan sekadi mangkin.

Ibu guru sane dahat wangiang titiang
Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur samatra nganinin indik “Ngiring Rajegang Basa Bali Druene”.

Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?

Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya maka miwah para jana Baline sane ngandap kasor utawi kuma warga, sami punika kadasarin antuk agama Hindu sane pinaka dasar mapineh jatma Baline. Nepek pisan ring tatuek miwah pamarginnyane minakadi panca yadnya sane kabaos ring kecap sastra agama. Punika kamanah antuk titiang ngawinang jagat Baline kasub ka dura Negara.

Sane mangkin menawita majalaran sane sampun odar titiang. Pinunas titiang ring Iratu ida dane sareng sami ngiring dadabin indik kasukertan jagat Baline mangda kayang kawekas Rajeg lan lestari.

Silih tunggil sane kanggon nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika nenten sios wantah Basa Bali druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur iragane jatma Bali, punika ngawinang iraga patut bangga dados putra-putri Bali, pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah.

Mangdane nenten iraga kabaos "Kadi katak sane wenten ring sor tunjunge", I kekupu saking doh ipun ngrasayang kamiikan ipun i sekar tunjung, sakewanten I katak yadiastun nampek ring genahe punika, setata nyongkok nenten ngerasayang kamiikan i sekar tunjung sane kalintang ngulangunin.

Suksmanipun, iraga jagat Baline akeh pisan madue seni budaya, sane luihin utama kabaos adiluhung, ngawinang akeh parajanane saking dura Negara meled pisan manah ipun ngantenang seni budaya druene, sakewanten iraga sane magenah ring Bali nenten pati rungu kapining budaya druene, mangda nenten kadi asapunika.

Basa Baline silih tunggil pinaka pangeling iraga dados jatma Bali, punika sane mawinang iraga mangda tetep ngangge basa Bali rikalaning mabaos sajeroning pagububan utawi pasawitran. Yening iraga nenten ngangge basa Bali druene sinah kesujatian iraga dados jatma Bali ical utawi ilang.

Inggih ida dane sane tresna sihin titiang.
Yadiastun sane mangkin makueh pengaruh-pengaruh sane makta budaya miwah seni sane jaga nyaihin wiadin munahang seni budaya Baline . Sakewanten yening sampun iratu ida dane sareng sami eling ring kawentenan sastra Bali prasida antuk nyaringin pengaruh seni budaya sane jaga ngrangsuk ring sejeroning budaya Baline.

Mawanti wanti titiang mapinunas ring iratu ida dane sareng sami mangda ngangge basa Bali druene mangda tetep Rajeg tur Lestari.

Wantah asapunika prasida aturang titiang ring ida dane sareng sami. Yening pat prade wenten iwang atur titiang minabte nenten manut ring arsa, manawita sangkaning Basa Basita, tata titi miwah anggah ungguh basa. Duaning titiang rumasa ring dewek kantun muda tur wimuda. Titiang nunas geg rena pengampura, pinaka pinguntat atur titiang, sineb titiang antuk parama santih

Om santih santih santih Om

WIWEKA ANGGEN JALARAN NGRURUH KAJAGADHITAN
Om Swastiastu,

Inggih ida dane sareng sami pamekas ring panureksa sane dahat kusumayang titiang, para pamilet lomba pidarta Basa Bali sawewidangan kota Gianyar, saha para sisya, utawi para yowana sane prasida nyarengin pamargin pacentokan ring tepengan mangkin sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang nglanturang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring IDA SANG HYANG WIDHI WASA, mogi-mogi sangkaning sih pasuecan lan asung kerta waranugrahan ida prasida titiang ngiring ida dane sareng sami gumanti satata ngamanggehang karahayuan, karahajengan, tur titiang prasida taler ngamolihang sidaning don.

Ring tepenganne utawi galah sane becik puniki, ritatkala nyarengin lomba pidarta Basa Bali puniki, lugrayang titiang matur amatra, marupa pidarta sane mamurda “Wiweka Matetimbang Becik Lan Patut Ngruruh Kajagadhitan”.

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, mawit murda punika, tincapang titiang mangkin sapunapi parilaksanan manusane sakadi titiang utawi ida dane ninutin pamargin ring sajeroning kahuripan puniki jagi nyujur sane kawastanin jagadhita.

Pinaka pangawit wenten ketus titiang saking karya sastra, sane marupa gaguritan sane mamurda “Geguritan Nengah Jimbaran”. Yening rerehang untengnyane saking daging geguritan punika, ida sang rakawi sampun ngawikanin tur sampun taler misaratang ring sang sane jagi ngwacen geguat tangan idane, mangda ring sajeroning iraga ngamargiang drama kehidupan serahina wengi punika, nenten dados lipia tur ngutang pepineh sarahina-hina ring sajeroning tetimbang sane kawastanin wiweka. Punika yening iraga kayun satata kasengguh manusa. Mawinan,

Manusa punika ngaran manu,

Napi punika Manu? Nenten lian wantah sang sane satata nasarin kahuripannyane antuk dasar papineh, punika wantah I manusa.

Manusa ngaran manawa,

Napi punika manawa? nenten lian wantah dasar hukum i manusane ngrereh tetimbang becik lan patut, sane kadasarin antuk tetindakan hukum manawa, sida riwekasan nepasin wicara nyujur karahyuan.

Manawa ngaran Danawa,

Yening sampun kahuripan puniki kadasarin antuk manawa, mangdane sida dados sane kawastanin manusa danawa, manusa sane maduwe parilaksana sakadi para dewatane.
Inggih ida dane sane kusumayang titiang, yening selehang tur waliang titiang malih, napi mawinan kadasarin kahuripan iragane antuk wiweka? riantukan iraga pinaka manusa satata ngamangguhang sangsaya, nenten teteg ring pakayunan, satata ibuk, tur jejeh ring sajeroning pikobet. Sawiakti asapunika, saking sangsayane pnika mangda iraga lali, nenten ngaenang jengah mikayunang nincapang dwek, satata nngutang-ngutang raos, nguyutang padewekan sareng anak tiosan. Yening kari asapunika, pastika napi sane jagi kajujuh nenten prasida kapanggihin, riantukan iraga kantun kakuub sareng sane kawastanin ahangkara, yening nika nenten sida kaeret ring sajeroning manah, punika sane jagi ngrebeda pinaka iblis sane satata makrana ibuk ring sajeroning kayun, wicara, lan parilaksana.

Inggih ida dane sane kusumayang titiang, sadurung titiang muputang atur, ngiring ja iraga sareng-sareng saking mangkin nincapang guna widya kaweruhan soanng-soang utamanyane uning ring padewekan, satata ngeret indria tur kukuh lan lascarya ngamargiang kahuripan, tur nenten lali bhakti ring para leluhur miwah Hyang Widhi, mandane iraga satata ngamangguhang karahayuan sekala-niskala, nenten kirang pangan lan sandang.

Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang matur amatra, manawita wenten sane tan manut ring arsa, sakadi unjuk lungsur, anggah ungguhing basa, titiang nunas geng rena sinampura. Untatin titiang antuk parama shanti,

Om shantih shantih shantih Om.


PANGERET INDRIA SAJERONING KAHURIPAN
OM SWASTIASTU

Ainggih aratu ida dane bapak taler ibu guru sane wangiang titiang, para sameton titiang ring SMA N 1 Gianyar sane tresna sihin titiang. Angayu bagia pisan manah titiang ngantenang aratu ida dane sinamian mapupul iriki. indike puniki nenten tios wantah Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Parama Wisesa sane sampun ngicen iraga karahajengan miwah karahayuan. Ri sajeroning parikrama dharma wecana puniki, titiang pacang ngambil bantang indik “Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan”

Ratu ida dane sinamian, iraga dados jatma punika wantah sangkaning pasuecan Sang Hyag Widhi. Manusa kaicen Tri Pramana marupa bayu, sabda miwah idep. Tios ring buron sane wantah madue Dwi Pramana marupa bayu miwah sabda lan entik-entikan sane wantah madue Eka Pramana marupa bayu. Idep sane wantah kadruenang olih I manusa puniki sane ngranayang ipun mrasidayang mapikayun. Wenten makakalih kebiasaan mapikayun, inggih punika sane manut ring agama miwah sane tan manut ring agama. Ritatkala iraga numadi ring jagate puniki, iraga kasarengin olih Sang Hyang Rawu, Sang Hyang Ketu miwah Sang Suratma. Rawu artin ipun peteng. Sang Hyang Rawu magenah ring Angga Sarira kiwa makadi tangan kiwa, cokor kiwa, panyingakan kiwa miwah sane tiosan. Sang Hyang Rawu setata ngajahin sane nenten becik, tios ring Sang Hyang Ketu. Ketu artin ipun galang. Ida pastika pacang ngajahin sekancan pakaryan sane becik. Ida nyuryanin pajalan I manusane mangda ngamolihang karahayuan. Punika mawinan Sang Hyang Ketu magenah ring Angga sane tengen, sekadi tangan tengen, cokor tengen, panyingakan tengen, karna tengen miwah sane tiosan. Mangkin sami sampun kaserahang ring paukudan I manusane. Iraga dados milih sane encen pacang kalaksanayang, sane kaon napi sane becik?

Sang Hyang Suratma sampun satya nyurat napi sane kalaksanayang sakantune I manusa maurip. sasuratane punika kaserahang ring Sang Hyang Yamadipati rikala ida dane seda. Punika sane pacang nyantenang phala napi sane kaicen manut saking karma sane kalaksanayang. Iraga sering nenten eling indik napi sane kalaksanayang. Punika mawinan iraga patut waspada. Becik-becikang mapineh sadurung malaksana, riantukan karma phala punika wantah prasida katiba ring sang sane malaksana, boya ja rerama utawi sawitra. Mawali malih ring artin iraga dados manusa. Manusa inggih punika jatma sane maurip sane kaucap Makhluk Idup tiga dimensi, marupa makhluk individu, makhluk sosial, miwah makhluk religius. Rikala seda sane kabakta wantah arti sane kapertama. Inggih punika makhluk individu. Yadiastun ida dane madue jinah mayuta-yuta, madue papayasan, madue kurenan sane jegeg utawi bagus nanging punika samian nenten abadi wantah titipan. Nenten dados bakta ka suarga utawi neraka. Sane kabakta wantah karma phala. Yening karman iraga becik iraga pacang nemu suarga loka, sakewanten yening ida dane setata malaksana sane kaon ritatkala idup, sinah pacang kaclempungang ring Kawah Candra Gohmukane ring neraka.

Ida dane sinamian ngiring pineh-pinehang, iraga sampun kaicen kaluihan marupa idep. Idepe punika anggen milah-milah sane encen sane becik, encen sane kaon. Encen sane patut kalaksanayang, encen sane nenten patut. Eling-elingang, baos Sang Hyang Ketu pirengang, baos Sang Hyang Rawu sampunang margiange. Nah, mangkin sapunapi antuk mangda prasida ngalaksanayang baos Sang Hyang Ketu, miwah ngimpasin sekancan baos Sang Hyang Rawu. Mangkin sampun pangeret indria puniki mapikenoh pisan, ngawit saking padewekan iraga soang-soang makadi pangeret indria ring pikayunan, bebaosan, miwah parilaksana, nenten elah ida dane sinamian. Sakewanten yening iraga ngutsahayang, pastika mrasidayang, silih sinunggil saking katigang pangeret indria puniki. Sane paling meweh, inggih punika ngeretin pikayun. Saantukan pikayun punika wit sekancan bebaosan lan parilaksana. Yening pikayun sampun prasida kapitetin, elah pacang ngeretin bebaosan miwah parilaksana. ring cakepan Sarasamuscaya wenten sloka sane nyihnayang sampunang bas kaliwat sebet, yadiastun ring kauripan puniki iraga lintang kakirangan arta brana. Numadi dados manusa punika patut kasuksmayang duaning lintang kobet pisan mangda prasida numadi dados manusa, yadiastun dados manusa kalintang nista. Kenten taler ida dane sinamian, iraga nenten dados bas kaliwat lega yening ajumanga, becikne dados manusa sane biasa-biasa kemanten.

Driki sampun pikenoh saking pangeret indria. Ida dane sane prasida ngenahang dewek pastika nyidayang maparilaksana sane biasa-biasa kemanten. Eling-elingang malih napi sane kapolihang nenten lempas saking pasuecan Sang Hyang Widhi. Iraga patut matur suksma utawi ngaturang sembah pangubakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa. Ida dane sinamian, manut ring Hukum Rta sane dagingnyane : “iraga dados makarya utawi ngardinin sane kabaos Utpetti, sakewanten iraga taler patut miara sane kabaos stiti, saantukan yening nenten sekadi asapunika, napi sane kakaryanin pacang gelis pralina”

Tiang ngambil preti wimba, upamine Ida dane para sisya ring SMAN 1 Gianyar polih Juara 1 ring pacentokan masatua bali sajebag Kabupaten Gianyar, rumasa ring dewek becik utawi wikan, ida dane nenten malih malajah. Yadiastun pacang wenten pacentokan sane pateh sajebag jagat Bali. Ida dane kajudi dados wakil Kabupaten Gianyar. Ring pacentokan punika pastika wenten wakil-wakil saking kabupaten sane tiosan. Punika mawinan, yening nenten malih malajah pacang kakaonang olih pamilet sane tiosan. Gelar juara 1 punika pacang ical. Ical sampun sami sane kawangun saking nguni. Nika unteng saking Hukum Rta.

Wimba sane tiosan: truna-trunine mangkin sampun makeh sane nyoleh-nyoleh. Sekadi ngangge narkoba, majaguran, trek-trekan miwah sane tiosan. Yening wenten anak ngajakin malaksana sane boya-boya utawi nenten patut, iraga patut bisa milah-milah sane becik miwah sane kaon. Eling-elingang swadarmaning dados sisya, eling-elingang aji biang ring jero, eling-elingang galahe benjang pungkur kantun panjang. Sampunang ngantos nyesel kabenjang pungkuran, duaning ngeret indria punika yening wantah dados patut iraga ngamargiang sareng sami sane encen mawasta becik, sane encen mawasta kaon. Resepang baos Sang Hyang Ketu, Engsapang baos Sang Hyang Rawu. Sekadi sane kasurat ring cakepan sarasamuscaya, wenten sloka sane dagingnyane asapuniki apan iking dadi wwang, uttama juga ya, nimittaning mangkana wenang ya tumulung awaknya sangkeng sangsara, makasadhanang subhakarma, hinganging kottamaning dadi wwang ika. Untengnyane indik kaluihan numadi dados jatma inggih punika prasida nulungin padewekannya saking kasengsaran majalaran antuk maparilaksana sane becik. Ida dane sinamian iraga patut eling indik kaluihan puniki, sane prasida nulungin padewekan iragane wantah iraga kemanten, boya ja jatma sane tiosan. Punika mawinan becik pisan yening iraga prasida setata maparilaksana sane manut ring agama. Eling – elingang ida dane sinamian, napi sane dados tetujon numadi ring gumine. Tan tios wantah mawali ring sangkaning numadi. Nemu Moksartham Jagaditha Ya Ca Iti Dharma.

Inggih wantah asapunika sane prasida katur antuk titiang. Dumogi wenten pikenohne. Tan lali titiang nunas geng rena sinampura, manawita wenten atur piatur titiang sane nenten manut ring arsa. Kaping untat, puputin titiang antuk parama shanti.

Om Santhi, Santhi,Santhi Om.PIODALAN SARASWATI
“Om Swastiastu”

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Sakaning sih pasuecan lan asung kerta waranugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng mamangguhan karahayuan. Ring genahe sane becik punuki, ritatkala nyarengin pacentokan pidarta Basa Baline, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda “Piodalan Saraswati”.

Melarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, irage sareng sami patut ngaturang bakti ritatkala rahina suci Sang Hyang Haji Sarawati, dumadak ida sueca nyurianin tur ngicen keselamatan ring iraga sareng sami.

Rahina suci Saraswati ring sejeroning pemargin Agama Hindu ring Bali kebawosang pinaka ngawit tedun wacakan sastra pengewuruhan ring jagate pinaka suluh pemargi sejeroning ngelanturang kauripan ring jagate puniki. Jatma sane nenteen uning ring kewuruhan Sang Hyang Haji Sastra sampung janten taan prasida ngeruruh pemargi kauripan becik, santukan ipun nenten pacang uning punapa punapi tatecare pemargi ngerereh pangupajiwa sane becik anggen ngelanturang kauripan nyane.

Ring pamargin rahina suci ring Bali, piodalan saraswati sinalih tunggil sane kaanggen pinake Dewi pencipta Ilmu Pengetahuan wantah Sang Hyang Haji Saraswati, sane kasimbulan antuk Dewi Cantik.. Saraswati kemargiang nemoning rahina Saniscara keliwon wuku Watugunung. Ritatkaal irika para siswa sareng sami sumuyuk ngaturang bakti melarapan antuk Canang suci lan wangi mangda Ida Betara suweca nedunang kaweruhan tur nuntun para siswa sami prasida ngmargiang anggah ungguh seperindikan Brahmacari sane kelaksanayang ring sekolah lan mangda ngicenin irage ilmu pengetahuan sane akeh gunane ring irage sinamian.

Rikanjekan rahina Saraswati, siosan ring ngaturang bakti mangdene para siswa sami ngulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring angga tur prasida pacang ngelaksanayang ring sejeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruh pemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunan tan becik sane mikobetin jatma lan jagate.

Bapak Kepala Sekolah, Guru-guru, Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing, asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

“Om Shanti Shanti Shanti Om“

BASA BALINE PATUT LESTARIANG
Majeng ring pangeter acara titiang matur suksma antuk galahe sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara.

Om Suastiastu

Bapak kepala sekolah sane singgihan titiang
Bapak/Ibu guru lan staf tata usaha sane wangiang titiang
Lan para siswa sane teresnain titiang

Manawita para ida dane sameton titiang sampun uning pulo Bali puniki kadadosan "Pusat daerah tujuan wisata Indonesia bagian timur" olih Pamerintah Republik Indonesia. Punika boya ja simpang, saantukan kabecikan miwah kaasrian pulo Baline sampun kaloktah jantos ka dura Negara. Punika mawinan pulo Baline taler kawastanin pulo Dewata.

Napi mawinan kawastanin pulo Dewata? Pulo Baline kawastanin pulo Bali Dewata saantukan:
1. Kaasrian palemahannya sampun kaloktah eauh ka dura Negara.
2. Seni budaya Baline, sane madasar antuk seni budaya hindu taler sampun kajanaloka ring jagate.
3. Adat-istiadatnya, sane madasar antuk suryak siu utawi musyawarah.
4. Para warga Baline banget kumanyama ( ramah tamah ), ngandap kasor (merendah ), nentrn wenten nyaminin ring jagate.

Punika mawiman iraga sareng sani patut mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sane ngardi jagate saha sadagingnya sami. Iraga sareng sami patut rumasa bagia dados putra-putri Bali.

Lianan punika iraga sareng sami patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline pamekas nglimbakang, ngawerdiang seni budaya druene, mangda sayan lami sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun.

Sinalih tunggil sane minakadi piranti sajeroning jagi ngkimbakang seni budaya druene punika boya seos wantah "Basa kalih sastra Kawi Bali" druene. Punika ke mangkin ngiring sareng sami ngutsahang, sapunapi antuk ngawerdiang kalih ngkimbakang mangda sayan ajag basa daerah makawinah sastra Kawi Baline, pamekas para anom-anome mangda sayan seneng, sayan teleb malajah basa Bali. Napi ngawinang asapunika, saantukan sastra Kawi Baline makeh pisan madaging indik sane mapikenoh kagunannyane sajeroning nglaksanaang darmaning agama miwah Negara.

Ida dane sane baktinin titiang. Mungguin sastra Kawipunika sampun kapasting prasida sakadi pangancang sajeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta raharja, gemah linpah loh jinawi.

Duaning asapunika,malarpan antuk galahe sane becik sakadi mangkin, titiang banget mapinunas majeng ring sang guru maraga wisesa, ring para yogia ngawiwenangan pendidikan ring dinas kebudayaan, mangda mikayun saha ngamargiang sakadi pinunas titiange I wau pradane prasida kapanggih sakadi pangapite nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki.

Inggih ida dane sane banget baktinin titiang, cutet aturtitiang ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayunne ring sajeroning ngawardiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah kawi druene, kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-lambang iti basa purana makaluiri pun, mngda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan.

Inggih, wantah asapunika prasida antuk titiang ngaeurang mogi-mogu wenten pikenohipun makawasana titiang ngaturang parama santi,

Om Satih, Santih, Santih, Om

NGRAJEGANG KASUSILAN
"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Bapak lan Ibu Guru sane baktinin titiang.
Miwah Para Sisia sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Angayubagia pisan titiang polih ngemiletin pacentokan mapidato puniki. Titiang uning ring padewekan belog, jugul apunggung, tur pangkah milu-milu tuung. Meled manah titang sareng ngrameang Wali Warsa sekolah.

Para semeton sinamian, pakrimikan para penglingsire, muah surat kabare mungguing kawentenan I raga, para truna trunine sampun keni pinungkan kemerosotan moral, wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilaan. Wiakti makeh pracihnan ipun, umpami: kaping siki, para gurune pakrengkeng pakrimik, ngandikayang hasil evaluasi para sisiane mangkin makeh sane ring sor patakon, tur kocap tan prasida urukang. Jengah manah titiang miragiang indike puniki. Praciri kaping kalih, makeh para trunane oneng mapunyah-punyahan, katagihan tuak arak, miwah miras sane tiosan. Yening sampun punyah, napi malih sampun keni narkoba, narkotik obat berbahaya punika.

Meweh sampun nambanin meweh sami, rerama, kluarga jantos banjare taler keni pakeweh. Yening sampun punyah, munyine ngawag, parisolah ngapak-apak, ngadug-adug. Pedih rasane ngatonang indike puniki. Praciri kaping tiga, para sisiane makeh katelimpung matungkas majaguran ring margi-margi sareng sami sisia ngawinang paiketan para sisiane belah buyar, ngicalang kagilikan masemeton sejeroning sisia. Yening nglimbak patungkas puniki prasida nguugang Negara Kesatuan I ragane. Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah. Jejeh ngeri titiang ngrawatang di mata parisolah sakadi puniki.

Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun. Nangin dumadak para sisa iriki bebas saking catur mala punika. Ngiring mangkin midabdabin mangda pinungkan I wau tan nglahlah ngrangsuk ring padewekan. I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru. Wantah ring mungpung truna pinih becika murukang rage.

Kaping kalih dohin punika sne mawasta miras sane makrana punyah, miwah narkoba sane makrana ngreredang bayu miwah tuuh. Ketiga ngiring sareng smi eling ring raga. I raga masemeton sareng sami ring sajebag Negara Indonesia Impasin pisan punika sane makrana biuta sajeroning pagubugan para sisia. Makeh sane patut laksayang, sane ngawerdiang dewek, umpami macentok seni budaya, macentok mapadu olah raga, macentok sajeroning iptek muah sane lianan. Kacatur patut eling ring sesame sane manggeh kasusilan. Kelidan gegodane sane prasida ngusakang katelebane nguruh kaweruhan, pagehin ragane antuk budi pakerti sane becik, keret indriane tur poras-poras masuitra.

Inggih asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

"Om Shanti Shanti Shanti Om"

KASUKSMAN MATATAH
Om Swastiastu,

Ida dane sareng sami, midartayang indik Upacara Matatah wiadin Mapandes, kawiaktian ipun sampun ketah kemargian ring Desa Pakraman olih Krama Hindune ring Bali, nika mahawinan titiang nenten malih ngaturang eedan upacara matatah manut Desa Mawacara. Kemaon sane pisarat aturang titiang wantah Kasukseman utawi pikenoh matatah sane mabuat pisan keangge nuntun utawi nitenin kahuripan puniki risajeroning mitetin pikayun sane boya-boya utawi nenten becik, nuju sane rahayu miwah kasubagyan.

Punika awinan pisarat manah titiang pacang nyobyahang tatuwek upacara matatah puniki sepisan kaangge melajahang angga sumangdene prasida karesepang tur kacihnayang ri sajeroning Budhi Pekerti, boya ja wantah sewates upacara kemaon, nanging nglantur maparisolah sane patut manut kecaping Agama.

Sinalih tunggil upacara yadnya sane katur makadi mangkin indik matatah mabuat pisan utamanyane ring para yowana utawi Daha-Teruna, mangda nyuciang angganyane saking karma Wesana sane kaon(Asuri Sampad) nuju Karma Wesana sane patut inggih punika (Paiwi Sampad). Riantukan mejanten pisan ring iwawu embas manusane maurip sampun ngambel karma wasana sane patut kasuciang ring kahuripane puniki.

Pamiarsa sareng sami sane wangiang titiang, untu tajep wiadin renggah sane wenten ring angga sarira puniki, kaanggen cihna utawi niasa keraksasane sane nyejehin manah pacang ngrusak kahuripane puniki . punika awinan keanggen niasa untune sane renggah punika sandang kapunggel mangda ambek keraksasane sane galak ngaresresin manados ambek kadewataan sane asih miwah santy. Ambek kedewataan ring kemanusan punika mangda setata inggil, ngelangkungan ambek keraksasane sane letuh, mawinan kawentenan upacara matatah.

Ring sajeroning ngetep untu wantah 6( nemnem) wilangannyane turmaning wantah sane duwuran kemanten kasangih sane kaanggen niasa Sad Ripu luwire :
1. Kama / nafsu
2. Lobha / rengka
3. Krodha / kebrahmantian
4. Mada / memunyah
5. Moha / kebingungan
6. Masarya / iri hati

Sad ripu sane wenten ring padewekan, patut pisan titenin mangda nenten kantos ngerebeda ring kahuripan, boya ja kaicalan maka sami, nganging kapitetin utawi kasomya, punika duaning nenten sami untune kapunggel.

Inggih, napike awinan ritatkala yusa anom, patut ngemargiang parikrama matatah. Riantukan yusa anome punika wantah galah masa sane nedeng ganjih, sangkan ing anggga sarirane nedeng kembang kalikub antuk pamuartian Sad ripu sane patut kawaspadain antuk pikayun sane hning, pageh tur dayuh mangda nenten wenten nemu sengsara. Yening ring galah masa puniki para yowanane lenga ring padewekan makadi sikian titiangne sane kalintang tambet puniki, rikala kaliput dening kasakten Panca Indria. Sinah kenerakane jaga pacang kapuponin, dwaning tan prasida mitetin manah kirang jagra marep mesehe ring angga. Puniki sane ajerihin titiang ring manah punapi raris pawaran titiang manados jadma sane manggihin aab jagate stata katiben kabiahparan mekadi pinyungkan sangkaning narkoba miwah sane siosan, sane mawiwit saking kirang nyane mapitet ring pikayunan soang-soang.

Punika awinan jengah manah titiang turmaning cumpu pisan ngiring para yowanane sareng sami ngawit mangkin maparidabdab ningkahang raga ninutin tetuek utawi pikenoh sane wenten ring upacara "matatah" inggih punika :

"Anyekung Jnana Sudha Nirmala" sane kekawitin saking upakara nyekeb ring tengahing Bale gedong.

Dwaning asapunika lugrayang titiang ngetus kecaping pustaka suci Sarasamuscaya sloka 72 asapuniki ;

"PHLANING KAHRTANING INDRAYA NIHAN,
KADIRGAYUSAN, ULAH RAHAYU
PAGEHING YOGA KASAKTIN, YASA, DHARMA, ARTHA,
KATEMU RI KAWASANING INDRIYA."

Artosnyane kadi puniki ;

"Pikolihe ngeret indria punika, panjang yusa, parilaksanan becik ring yoga, sakti, yasa, dharma, artha sida kapolihan yening sampun mitetin indriya."

Ida dane sareng sami yan cutetang tititang indik parikramaning upacara matatah sane ketah kelaksanayang olih karma Hindune ring Bali sekadi puniki ;
1. Ring Bali, pamargi upacara matatah taler sanekebaos mapandes puniki kelaksanayang maduluran antuk sastra agama Hindu, mekadi lontar Jadma Prawerti, lontar Kala Tatwa, lontar Eka Pratama, kekawin Gatot Kacasraya, miwahkekawin smara dahana.
2. Upacara matatah marupa yasa kertin I rerama marep ring ipianak, sane kamargiang ri sampune munggah daa-truni utawi tutug kelih.
3. Upacara matatah masuksma nyomiang ambek keraksasane mangda sida kakasorang olih ambek kadewatan.
4. Untu sane katatah punika akehnyane wantah nemnem, gigi seri patpat, lan suing kalih.
5. Untune sane katath punika maka pralambang mucehang Sad ripu ring angga sarira.
Inggih para panureksa sapunika taler ida-dane sane wangiang titiang, wantah asapunika Dharma Wacana sane prasida katur ngenining indik kasuksman upacara matatah, dumogi wenten pikenoh ipun, nenten lali titiang nunas geng rena sinampura indik unjuk lungsur ritatkala ngaturang jagra winunggu ring ajeng. Maka wesananing atur lugrayang titiang nguncarang parama santi.

"Om Cantih, Cantih, Cantih, Om".
PAMARGIN PIODALAN SARASWATI
"Om Suastiastu"

Inggih para pamedek sane banget baktinin titiang, manawi ida dane sampun uning napi mawinan i rage sareng sami nyakupang tangan ring rahina sane mangkin. I raga dados umat magama Hindu patut mangabakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa masrana antuk aturan saha nyakupang tangan kadasarin antuk manah sici nirmala ri kala nyanggra piodalan Ida, minakadi piodalan Sang Hyang Saraswati, sane nyihnayang tedunnya Sang Hyang Aji, lambang kaweruhan.

Yening inargamayang titiang Sang Hyang Widhi pateh ring Betara Surya sane maduwe sinar, sinar punika sane marupa lambang Sang Hyang Saraswati nyinarin jagate makasami, mangdenne prasida ngamolihang kalanduhan miwah karahayon. Sapunika taler kaweruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdene uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga patut sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Saraswati, saantukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhane sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.

Dados Sang Hyang Saraswati rabin Ida Batara Brahma punika sujatinnya lambang dewan aksara utawi kaweruhan.

Para pamedek sane wangiang titiang, manawita ida dane sareng sami sampun uning, rahinan Saraswati punika rauhnya nenem sasih, ingggih punika ri kala Saniscara Umanis wuku Watugunung.

Indik pamargin tatacara rahinan Saraswati punika kapalihang dados tigang runtutan sane patut sungkemin sakadi ring sor puniki.
1. Rikenjekan rahina Saraswati punika saking semeng jantos pajeg surya i raga sareng sami maturan ka sanggah utawi ka mrajan soang-soang miwah mantenin buku utawi lontar druene. Sakewanten sadurung maturan, nunas tirta dumun ring Ida Pranda utawi ring sesuunan ragane soang-soang. Sasampun banten punika kantebang raris kasiratin tirta Saraswati ping lima. Wusan punika wau ragane siratin tirta ping tiga, kaajeng ping tiga, maraup taler ping tiga. Tetujon i ragene nunas tirta Saraswati punika tan lian wantah mangda Ida ngicenin karahajengan miwah kaweruhan sane mautama. Tirta punika taler dados anggen nyuciang raga, ngicalang sakancan kaletehane sane wenten ring ragane, pradene mrasidayang galang apadang ening tan pasing sing.
2. Runtutan sane kajaping kalih wantah masambang semadi. Ri kala masambang semadi patut majagra (=melek) sinambi ngwacen lontar-lontar suci kaagamaan, minakadi: Bgawadgita, Sarasamuscaya, Ramayana, Bratayudha miwah sane lian-lianan. Ring sajeroning sambang semadi punika i raga patut mabrata tan dados mapunyah-punyahan. Tetujon mabrata punika wantah marupa latihan natiagin godaan Sad Ripu ne, minakadi: loba, irihati, angkara murka miwah sane lian-lianan. Ngwacen lontar tetujon ipun lianan ring marupa tangkis magadang taler nunas kaweruhan ring Ida Sang Hyang Saraswati.
3. Runtutan sane kaping tiga, inggih punika mabanyu pinaruh risampun awengi majagra, mabrata nglaksanayang sambang semadi. Benjangne pasemengan raris mabanyu pinaruh ka beji utawi ka segara masiram tur matirta. Tetujon i raga mabanyu pinaruh wantah nyuciang raga, mangda kaletehane sane wenten ring ragasne prasida ical. Rikala mabanyu pinaruh punika i raga masiram antuk toya kumkuman, inggih punika toya sane madaging sekar sarwa arum. Usan punika dados sampun mantuk. Sarauhe ring jero dados sampun antebang bantene, sakewanten siratin dumun antuk tirta Saraswati. Luu banten punika iket antuk tali raris genahang ring luhur korine utawi lawangane. Tetujonnya wantah nyihnayang i raga subakti saha sampun ngamolihang kaweruhan.

Inggih ida dane para pamedek sane baktinin titiang, manawita ida dane sareng sami sampun naenin nyingak lambang Saraswati. Ring simbul punika kasinahang, Ida maduwe tangan kalih pasang soang-soang ngagem ganitri, lontar miwah gitar utawi rebab. Ida ngalinggihin angsa. Irika taler wenten tunjung sane kasanding antuk paksi merak sane dahating asri pakantenannyane.Samian punika maeupa simbul sane maduwe arti sakadi ring sor puniki.
1. Dewi Saraswati rabin Ida Betara Brahma, nyihnayang simbul kakuatan sane agung saha ngledangin nudut kayun, marupa prabawan sarining kaweruhan.
2. Gitar utawi rebab punika marupa simbul kabudayaan sane maha agung.
3. Ganitri punika marupa simbul kalanggengan, sane nyihnayang paplajahan punika tan pawates.
4. Lontar punika marupa simbul kaweruhan.
5. Angsa utawi sowan marupa simbul kawicaksanaan.
6. Tunjung punika marupa simbul nyihnayang kaweruhan punika makeh soroh ipun tur mahasuci.
7. Merak punika marupa simbul kawibawaan sane nyihnayang sang sampun pradnyan, wicaksana kajananuraga ring jagate.

Inggih para pamedek sareng sami, wantah asapunika prasida antuk titiang ngaturang pariindikan ri kala nyanggra karauhan wedalan Saraswati puniki.

Makawasana titiang tanlali nunas geng rena sinampura, yan prade wenten makatuna langkung antuk titiang ngaturang.

"Om Santih, Santih, Santih Om"NGWANGUN PARIWISATA KAPIKUKUHANG ANTUK TRI HITA KARANA
"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin, sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. Inggih punika kasidan mapikolih. Mungguing bhoga, upabhoga, lan paribhoga sami sampun sapatuta. Sarana makadi margi, listrik genah malajah marupa sekolah, pasar, bale banjar, sampun wenten kadi babuatane. Punika sami silih sinunggil sangkaning panglimbak wewangunan pariwisata sane mapikolih. Lian ring punika, taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. Satata ngulati, ngastiti mangdawaras, seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane, ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton, keneng-keneng briak-briuk makrama banjar, makrama desa. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika, karya sane abot dados angan.

Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. Duk warsa 1935, ring Denpasar kawangun Bali hotel, sane kantun rajeg kantos mangki. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : "Pulau Seribu Pura", "Pulau Dewata", muah sane siosan. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu, tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika.

Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang, nglila ulangun, malancaran nyegara gunung, nonton unen-unenan muah ilen-ilan, matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda, ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu.

Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun, wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran, ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan, nincapang pikolih marupa artha, ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. Puaran sane kaon, akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa, pangarganbarang dados mael, makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata, sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun.

Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar, rumasat sampun ngebek. Ring sabilang kabupaten muah kota, sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng, lapangan golf, pasar swalayan, nglinggahin margi muah makarya sane anyar, ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen, pasar seni muah sane lianan.

Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana, mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat, inggih punika : Parahyangan, Pawongan, lan Palemahan. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane, nenten cemer tur nenten sayan rusak. Pawongan, wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang, sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. Indik palemahan, janten wenten karang suwung, karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton, hotel, cottage, saha pirantin ipun. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline, sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adat.

Nyarca indik pidabdab, pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab, anggen nincapang wewangunan pariwisata, kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. Mogi-mogi rasabakti, sutindih paramabela ring wangsa, desa lan negara sayan-sayan nincap

Bapak Kepala Sekolah, Guru-guru, Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing, asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

"Om Shanti, Shanti, Shanti Om"

NGRAJEGANG BASA BALI
Majeng ring bapak guru, ibu guru lan timpal-timpal sinamian, riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Sadurung titing matur amatra, pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida, ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia.

Om Swastiastu

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah "Ngrajegang Bahasa Bali", malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura.

Ida dane sareng sami, i raga sami patut ngemban, miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline, pemekas ngelimbakang, ngwerdiang seni budaya druene, mangda sayan lami, sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun.

Ida dane sane baktiang titinag. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. Raris sane mangkin wenten pitaken, sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika.

Ida dane sane baktinin titiang. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja, gemah ripah loh jinawi. Raris sane mangkin, sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika.

Inggih, kamanah antuk titiang, wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene, inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal.

Ring sejeroning pendidikan formal, plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD, SMP, SMA, SMK miwa ring perguruan tinggi, minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. Punika nyihayang utsaha sane becik, utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline.

Mungguing ring pendidikan informal, basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga, dadia , banjar, desa, ring sajeroning sekaa truna-truni, pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan.

Duaning asapunika, malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin, titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian, mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki.

Inggih ida dane sane banget baktinin titiang, cutet atur titiang, ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene, kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa, purana makaluripun, mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan.

Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang, manawi akeh kirangipun, santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. Majalaran asapunikamawanti-wanti titiang nunas geng rena sinampura. Inggih puputang titiang antuk parama santi.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

PERPUSTAKAAN MAPIKENOH NINCAPANG KAONENGAN NGWACEN
Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Sadereng nglanturang matur, lugrayang riin titiang ngaturang panganjali umat

"Om Swastiastu"

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Pangayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning sih asung kerta wara lugrahan Ida, mawinan titiang pingkalih ida-dane sida mangguh karahajengan, kacunduk rahinane mangkin. Gargita manah titiang riantuk kapaica galah matur samatra nganinin indik "Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen".

Yening pikayunin, makasami anake sane naenan ngranjing ring pendidikan formal sampun ngawikanin indik napi perpustakaan punika. Perpustakaan mawit saking kruna pustaka sane mateges buku–buku miwah saluir bacaan tiosan. Anake utawi lembaga, sane akeh madue buku, raris buku bacaan punika kagenahang ring ruangan sane gumanti khusus pinaka ruang baca, ruangan punika kabaos perpustakaan. Duaning asapunika metu raris parinama minakadi perpustakaan pribadi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, miwah perpustakaan nasional.

Ibu guru miwah para semeton sinamian sane kasumayang titiang,
Sajeroning pidabdab nincapang kualitas sumber daya manusia, taler nincapang pangweruhan para sisiane, nenten pisan dados kakirangan bahan bacaan. Bacaan punika maka sarana utama sane mawinan para sisiane pacang sayan–sayan wikan. Sering piragin titiang anake maosang, perpustakaan risaksat gudang ilmu pengetahuan. Perpustakaan taler kabaos jantungnyane lembaga pendidikan. Yening lembaga pendidikan nenten madue perpustakaan, tan pendah kadi ajeng–ajengan tan patasik, waluya telaga tan madaging toya. Punika mawinan perpustakaan patut titenin, duaning mabuat pisan pinaka unit pelayanan teknis ring widang pendidikan. Yadiastun kauningin perpustakaan punika penting, akeh kocap pejabate sane kirang lingu ring perpustakaan. Yening maosang dana pengembangan perpustakaan, katos pisan kocap jinahe sida kamedalang. Akeh perpustakaan sane nenten kalinguang, komputer taler nenten madue. Samaliha, sering perpustakaan punika kaanggen pinaka pelengkap penderita, kadi angganing gudang rongsokan buku. Yen wenten pegawe sane ngalaleng miwah nenten becik, entunganga sampun ka perpustakaan. Punika cihnane perpustakaan kantun kirang polih uratian.

Ibu guru miwah para sameton sami sane banget baktinin titiang
Yening uratiang kahuripan parajanane ring Bali, pamekas sane maagama Hindu saking dumun sampun lingu pisan ring napi sane kabaos pustaka. Wenten Piodalan Sang Hyang aji Saraswati maka buatan bhakti ring sang ngawisesayang ilmu pengetahuan. Satunggil Saniscara Umanis Watugunung buku–bukune kaupakarain, kabantenin mangda sang nruenang sida kasaraswatian. Pidabdabe puniki manut ring kecap sastrane munguing "Buku adalah Gudang Ilmu". Napi ke patut bukune pinaka maka gudang ilmu? Inggih patut. Sapunapi tata carane mangda iraga wikan? Elingang malih asiki! "Membaca adalah Kuncinya". Patut wacen buku punika. Yadiastun akeh madue buku, madue gudang ilmu, yening nenten seneng ngwacen, janten ilmune punika nenten pacang kamolihang.

Mantuk ring punika wenten malih slogan sane luihing utama "Tiada hari tanpa membaca, Tiada hari tanpa belajar, Long life education, belajar sepanjang kehidupan". Tegasnyane, yening Ida dane meled dados anak wikan meled mangda sukses ring widang pendidikan, ngiring "Taki–takining sewaka guna widya". Siagayang ragane nincapang kaonengan lunga ka perpustakaan! Anake sane sering ka perpustakaan samaliha seneng ngwacen buku, janten pacang gelis saha akeh ngamolihang akeh ngamolihang pangweruhan.

Ibu guru miwah sameton sami sane baktinin titiang
Duaning mabuat pisan kawigunan perpustakaan punika, perpustakaan siaga ngicenin palayanan sane becik saha madue buku–buku sane jangkep. Yening perpustakaan nenten becik miwah nenten jangkep, pacang mapuara murid–muride males ka perpustakaan. Perpustakaan patut kapidabdabin antuk tata cara sane kabaos profesional. Para pejabat, staf administrasi miwah pustakawan sane makarya ring perpustakaan taler mangda katincapang pangweuhannyane, katincapang tunjangannyane gumanti prasida ngicenin pelayanan sane becik. Yening SDM perpustakaan sampun wikan, terdidik, miwah terlatih saha gajih miwah tunjangannyane sampun manut ring pangaptinnyane, janten pacang kayun makarya sane rajin tur jemet. Punika mawinan perpustakaan pacang sida ngawetuang panuldul utawi daya tarik sane gumanti sida meningkatkan minat baca, nincapang kaonengan ngwacen ring para sisiane. Pinunas titiang, pidabdab lomba kadi puniki taler mangda sering kalaksanayang. Sajaba mawinan para sisiane pacang jemet malajahang raga, taler pinaka cihna sareng nglaksanayang program Ajeg Bali. Benjangan, yening wenten malih pidabdab lomba kadi puniki mangda hadiahnyane katincapang! Yening hadiahe ageng, majanten pacang akeh prasida ngarhuin pamilet. Puarannyane para sisiane sayan seneng sareng ngajengang sastra Baline. Menawi sampun kawikanin, yening maosang dana panuntunan nyastra Bali nenten wenten dana sane ageng. Yen wenten anak madue prestasi ring widang olahraga, jeg maembah wenten bonus, sasapunika. Nanging yen anak madue prestasi ring widang nyastra, sampunang ja bonus, kadirasa anak nyambatsara tan ja wentena. Punika mawinan titiang kantun sumenya ring manah. Napi ke yukti – yukti pikayunan druene pacang ngrajengang Bali? Yening yukti, ngirinmg susastra lan budaya Baline anggen dasar! Tincapang uratian, tincapangdana–dana sane mapuara ngrajengeng budaya Baline!

Inggih para semeton sinamian
Sane mangkin ngiring sikiang pikayunan druene mangda sumuyug pacang kayun urati utawi lingu ring kawenten perpustakaan. Midapdabin suang-suang perpustakaan sane sampun wentaen mangda kadasarin antuk pikayunan sumeken gumanti perpustakaan punika sida pinaka genah malila cita genah mesandekan, saha genah ngamaosang indik pangweruhan, taler maka genah lomba-lomba , mangda para yowanane sayan seneng rauh ka perpustakaan. Pamuput nyane minat baca, kaonengan ngwacen para yowanane sayan lami sayan nincap, gumanti tetujon nincapang widang pendidikan taler sida kapangguh.

Para semeton miwah ibu guru sinamian
Asapunika titiang prasida maatur-atur ring galahe sane becik puniki. Matur suksma majeng ring uratian idadane, saha mantuk ring saluir kakirangan atur titiang, lugrahang titiang nunas gung rena pangampura. Inggih puputang titiang antuk parama santih.

"Om Shantih Shantih Shantih Om"
NGRAJEGANG PARIWISATA RING BALI
Matur suksma majeng ring pangenter acara pecentokan mapidarta basa Bali, santukan galahe sane becik puniki kapica ring pasikian titiange. Ida dane sareng sami, pamekas ring para manggala karya lan para panureksa sane dahat suksamyang titiang, para panodia lan para yoana miwah para pamiarsa sami sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk panganjali,

"Om Swastyastu"

Mogi-mogi sangkaning sih pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan karahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda "Ngrajegang Pariwisata Ring Bali".

Ida dane para sameton titiang sareng sami sane wangiang titiang, sakadi napi sane sampun kawikanin sareng sami indik kepariwisataan ring Bali sampun becik saking daweg pemerintahan Welanda. Duk warsa 1935, ring Denpasar kawangun Bali Hotel, sane kanten rajeg ngantos mangkin pinaka cihna kapertama, tetamian kepariwisataan ring Bali. Punika mawinan Baline dados tatujon wisatane sampun kaloktah ring dura negara. Akeh jejuluk sane kamedalang saking kaasrian Polu Baline sakadi : "Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura", miwah sane siosan. Punika sami sangkaning angob ipun ngatenang, nyingak kawentenan kahanan Pulo Baline nenten sios ring kautaman kebudayaan Baline, sane rumaket ring tatwa, susila, lan upacara agama Hindune. Silih tunggil sane banget ngrajegang budaya Baline inggih punika indik falsafah "Tri Hita Karana" sane prasida ngamolihang kasukertan jagat lan kesenian Pulo Baline. Majalaran falsafah Tri Hita Karana punika jagat Baline prasida ajeg, santukan falsafahe punika prasidanuntun para janane ngamecikang parhyangan pinaka sarana genah ngaturang bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tri Hita Karana prasida nuntun ngamecikang pawongan pinaka sarana ngiket paiketan pasametonan ring Bali, Tri Hita Karana prasida nuntun palemahan pinaka sarana ngamecikang indik wewidangan Baline ngantos asri saking kota rauh ring desa-desa. Santukan gumi Baline katon asri lan udarane sejuk, kenten taler para janane ring Bali yening nerima tamiu sami ramah tamah, ngranayang para turise seneng rauh ka Bali malila cita lan nglila ulangun. Saking senengnyane ring Bali makeh torise sampun numbas tanah lan makarya wangunan ring Bali. Upaminipun nguangun Hotel miwah vila-vila genah para torise sane tiosan sane tetujon dane taler melancaran. Tiosan ring punika wenten taler sane tetujonnyane matiosan upaminipun madolan lan matumbasan barang-barang kesenian. Yadiastun asapunika iraga para sameton Bali patut siaga ring para tamiu sane rauh ka Bali, utamanipun ngeninin indik katereptian (ketertiban lan keamanan) Pulo Baline. Iraga mangda mresidayang milihin pamekasne para pacalang, sapasira sane dados ngranjing ring Bali, miwah sapasira sane nenten kadadosang ngranjing ring Bali.

Yadiastun tamiune punika marupa tamiu domestik patut iraga waspada pisan, mangda nenten malih keni bencana bom sekadi ring Kuta duk warsa 2002 lan 2005, sane lumrah kawastanin bom Bali. Sane mulang bom punika nenten sios tamiu domestik saking Jawi sane mawasta Amrosi lan sawitran-sawitrannyane sane setata melaksana corah lan himsa karma mamati-mati.

Bencana bom inucap makeh para wisatawane sane keni bencana ngantos padem dados abu tan keni antuk ngelingang sawannyane. Siosan ring tamiu dura negara makeh taler tamiu domestike sane padem, kenten taler wenten para sameton Baline makeh sane padem. Bencan bom Bali punika ngranayang para tamiu dura negarane jejeh pisan rauh ka Bali sane ngranayang Pulo Baline sepi. Santukan nenten wenten toris rauh ka Bali makeh pisan para pangusaha-pangusaha pariwisata sane nguredang selanturipun bangkrut, sakadi : hotel-hotel, vila-vila, art shop - art shop lan pasar seni pada sepi laut matutup. Bom Bali puniki makeh pisan dampakne, pamekasne makeh karyawan sane nganggur tan polih pakaryan. Dampak sane pinih banget indik krisis ekonomi, wewangunan akeh sane macet, dagang udu, ten wenten toris sane matumbasan nganggen jinah dolar. Dampak-dampak puniki nenten je ring Bali kemanten, nanging ka sajebag negara Indonesia keni krisis ekonomi.

Majalaran pengalaman bom Bali punika ngiring iraga sareng sami mawas diri, mulat sarira miwah waspada marep ring para tamiu sane rauh ka Bali mangda kapreksa olih pacalang utawi petugas keamanan, yening nenten nganutin sekadi awig-awig mangda ka stop nenten kadadosang ngranjing ring sawewidangan Bali puniki.

Inggih wantah amunika atur titiange, yening wenten kirang langkung atur titiange, titiang nunas gung rena sinampura. Mogi-mogi wenten pokenohnyane. Pinaka panguntat titiang ngaturang parama shanti.

"Om Santih, Santih, Santih, Om"

1 komentar: